Årsmöte 2020

Länk till: Förvaltningsberättelse (öppnas i nytt fönster)

Länk till: Balans- och resultaträkning (öppnas i nytt fönster)

Länk till: Valberedningens förslag till styrelse (öppnas i nytt fönster)

Länk till: Revisionsberättelse (öppnas i nytt fönster)

Länk till: Budgetförslag 2020 (öppnas i nytt fönster)

Länk till: Verksamhetsplan 2020 (öppnas i nytt fönster)

Länk till : Samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR) (öppnas i nytt fönster)

 
Kallelse till Måsnarens koloniträdgårdsförenings årsmöte 24 maj2020

Bäste medlem,
Märkliga tider kräver märkliga beslut! Styrelsen anser att ett årsmöte måste hållas i maj månad som stadgarna föreskriver. Om årsmötet inte hålls har styrelsen ingen befogenhet att disponera föreningens kassa och kan då inte betala föreningens räkningar.

Det är uteslutet att kalla till ett fysiskt möte då det bryter mot aktuella rekommendationer. Vi föreslår därför ett möte per capsulam, det vill säga att beslut fattas utan att beslutsfattarna, i det här fallet föreningens medlemmar, träffas. Kriterierna för mötet är följande:

Årsmöte 2020, Måsnarens koloniträdgårdsförenings beslut tas per capsulam
På grund av rådande Coronapandemi tas årsmötesbeslut per capsulam, se beslutsförslag i dagordningen nedan.

Margaretha Lindström utses till mötesordförande för årsmötet.
Elisabet Lönn Örtenberg till sekreterare
Som justerare föreslår vi Marianne Cederlund och Okeen Shamuon som är föreningens revisorer.

Den medlem som har invändningar mot de bifogade beslutsförslagen ska kontakta styrelsen senast 24 maj via e-post till arsmote@masnarenkoloni.se. Detta är en e-postadress som även revisorerna, dvs årsmötets justerare, har tillgång till.
Vi har beslutat att om du inte kontaktar styrelsen via e-post till arsmote@masnarenkoloni.se senast 24 maj så har du accepterat årsmötets beslutsförslag. Du behöver endast höra av dig om du vill protestera mot något beslutsförslag.

Valberedningens förslag till styresle och Revisionsberättelsen finns länkade högst upp på denna sida.

Förvaltningsberättelsen med årsredovisning samt förslag samt budget för 2020 skickades ut till alla medlemmar tillsammans med årets medlemsfaktura tidigare i våras.

 
Dagordning
Årsmötets beslut tas per capsulam. Eventuella invändningar mot beslutsförslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 24 maj 2020.
På årsmötet skall följande punkter behandlas

1. Årsmötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Beslutsförslag: Margaretha Lindström väljs till ordförande för mötet och Elisabet
Lönn Örtengren till sekreterare.

4. Fråga om kallelse till årsmötet skett på stadgeenligt sätt

5. Godkännande av dagordning

6. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet samt vara rösträknare

Beslutsförslag: revisor Marianne Cederlund och Okeen Shamuon väljs till rösträknare och att jämte mötesordföranden justera protokollet.
 
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning

8. Föredragning av revisorernas berättelse

Beslutsförslag: Revisionsberättelsen godkänns.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutsförslag: Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningen fastställes.
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutsförslag: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

11. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter  

Beslutsförslag: Val av Ordförande Margaretha Lindström ett kvar
Val av kassör Gunilla Hellberg 2 år
Styrelseledamöter, Revisorer och Valberedning, Trivselgrupp ,Förvaltare och övriga
funktionärer – se länk: Valberedningens förslag till styrelse (öppnas i nytt fönster)
 
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår (2020)

Beslutsförslag: Budget och verksamhetsplan för 2020 fastställs.

13. Medlemsmotioner till årsmötet som inlämnats till styrelsen senast den 1
februari – bordläggs till nästa medlemsmöte
 
14. Övriga frågor (av informationskaraktär)

Från och med 2021 kommer föreningen att göra alla utskick via E-post.
Om du vill ha det i brev så får du meddela styrelsen om det. Det är viktigt att du lämnar rätt E-postadress till föreningen på info@masnarenkoloni.se

Kom ihåg att även fylla i ”Samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)” och lämna till Ordförande stuga 12