Allmänt om byggnation

Styrelsen och grannar ska alltid kontaktas och informeras innan igångsättning av tillbyggnad, bygge av växthus, staket eller annan åtgärd som kan påverka granne.

Rivning av befintlig byggnad får inte göras utan uttryckligt tillstånd från styrelsen. Stuglottinnehavare är enligt stadgarna skyldig att återställa byggnad efter tex brand eller rivning. Vi rekommenderar därför medlemmar att försäkra sin byggnad. Observera att nybygge är bygglovpliktigt men att det vid tillbyggnad räcker med beslut från styrelsen.

Styrelsen har ett informationsansvar och gör vid överlåtelser klart för både köpare och säljare att felaktigt utförda byggnader eller annan anläggning kan bli föremål för granskning och kommunalt rivningsbeslut.

Byggnad får inte inredas med rinnande vatten, toalett, dusch eller annan permanent värme eller sanitetsinstallation.

För braskamin gäller tillståndsplikt som söks från kommunen.