Ordningsregler

för Hovsjö Koloniträdgårdsförening

 

Allmänt

Som medlem i koloniföreningen är man skyldig att följa föreningens stadgar, arrendekontrakt samt ordningsregler.

Medlemmen skall sköta lotten på sådant sätt att det inte stör eller är till olägenhet för grannarna. Medlemmen får inte stänga in eller bygga på mark som ligger utanför lottgränsen. Tillsammans med alla andra medlemmar har var och en ansvar för att området sköts, utvecklas och blir trivsamt.

 

Byggnationer

Regler för byggnationer på stugor och odlingslotter ska följas enligt Södertälje Kommuns beslut år 1979 och år 1992. Kontakta alltid styrelsen innan du börjar ny- eller ombyggnation.

 

Arbetsplikt

Du är skyldig att utföra 10 arbetstimmar för föreningen varje år. Föreningen anordnar gemensamma arbetsdagar, två gånger per år, både på våren och på hösten. På dessa arbetsdagar ska du anmäla dig vid klubbhuset där arbetsledaren delar ut arbetsuppgifterna. Du kan även utföra dina arbetstimmar vid andra tillfällen. Detta ska dock alltid diskuteras med styrelsen i förväg och det är styrelsen som avgör om föreslaget  arbete är nödvändigt.

Utebliven närvaro debiteras med  100 kr per timme. Det är ditt eget ansvar att dina arbetstimmar blir bokförda.

 

Skötsel av häckar och vägar

Du är skyldig att vårda häckar som gränsar mot vägar och ytterområden samt att hålla efter ogräs på vägavsnitt som gränsar till den egna lotten. Du skall även se till att grenar på träd, buskar och häckar inte växer ut över gränsen till grannar, allmänning eller vägar. Häcken skall klippas minst en gång per år, gärna till midsommar. Den skall klippas så att den ej inkräktar på vägens bredd. Häckens bredd från bas får vara max 20 cm och luftrummet måste vara minst 300 cm. Höjden skall vara högst 160 cm.

För häckklippning avräknas 2 timmar för kortsida och 3 timmar för långsida från de arbetstimmar du är skyldig att utföra.

Om du inte fullgör dina skyldigheter vad gäller häck och väg äger föreningen rätt att låta någon annan utföra arbetet för din bekostnad.

 

Planteringar

Träd och buskar på den egna tomten skall planteras så att grannen inte orsakas besvär t.ex. genom att växten skuggar grannens odlingar eller förstör utsikten. Tänk på att träd och buskar växer sig stora!

 

Vatten

Vattnet som är framtaget till tomtgränsen kommer från Måsnaren och är avsett för bevattning.

Vid klubbhuset finns tappställe med kommunalt dricksvatten. Allt vatten sätts på i slutet av april och stängs i oktober.

 

Toaletter

Toaletter finns på 3 ställen på området. Gör alltid ren toastolen och handfaten efter dig. Torka golvet vid behov. Lås dörren och lägg över regeln till grönt.

Sopor och kompost

På området finns två platser anvisade för kompostering och en för förbränning. Vidare finns en container vid klubbhuset.

komposten läggs jord, löv, växter, blast, häckklipp, gräsklipp, mindre grenar samt ogräs.

Till förbränningsplatsen tas träd, buskar, grövre grenar, växter angripna av sjukdom, trä som inte är impregnerat.

I containern läggs föremål av plast, glas, metall, impregnerat virke, utslitna verktyg och liknande. Inget får lämnas utanför containern.

Grovsopor, byggavfall, farligt avfall  transporterar du själv till återvinningsstationen.

 

Eldning och grillning

All eldning på området sker på de två gemensamma eldningsplatser.

Till grillning används endast grillkol eller briketter.

 

Bilkörning på området

Du får inte kör mera än 15 km/timme på området. Tänk på att barn och djur kan springa ut mellan häckarna. Det är absolut förbjudet att parkera så att vägar och stigar blockeras.

Utryckningsvägarna måste vara fria. Bommen får inte lämnas öppen.

 

Försäljning 

Ta alltid kontakt med styrelsen innan försäljning för besiktning av stuga/ tomt.

Styrelsen skall även godkänna köparen innan affären avslutas.

 

Årlig kontroll och tillsyn

Styrelsen är skyldig att tillse att intentionerna i arrendekontrakt och stadgar efterlevs.

Medlemmen är enligt stadgar och arrendekontrakt skyldig att bereda styrelsen och markägarens representant tillträde till kolonilotten för syn.

 

För allas trivsel

Visa varandra hänsyn.

Motordrivna redskap som gräsklippare, jordfräs mm använder vi på tider då grannarna störs så lite som möjligt. Försök undvika helger. Har du fest eller spelar radio, håll en så låg ljudvolym att du inte stör grannarna.

 

Om ordningsreglerna inte respekteras

Om du inte respekterar ordningsreglerna eller byggbestämmelserna för området kan du få en tillsägelse av styrelsen. Denna tillsägelse måste följas annars kan det leda till uppsägning.

 

Hemsida

hovsjokoloni.se

 

Styrelsen

20160928