Ny information

Beskattning vid försäljning av kolonistuga 
och skatteavgift i vissa fall
Informationen handlar om skattereglerna i förhållande till kolonistugan. Marken arrenderas av en markägare, och därmed är det markägaren som betalar avgifterna för denna. Kostnader som oftast bakas in i den arrendeavgift föreningen betalar till markägaren.
Försäljning av Kolonistuga.
Försäljning ska deklareras på blankett K5. Kolonistugor har ingen fastighetsbeteckning och säljs utan lagfart, så Skatteverket får inte med automatik veta vem som blir ny ägare eller försäljningspriset.
För att köparen av en kolonistuga ska bli registrerad som ny ägare, och säljaren bli avregistrerad, måste Skatteverkets fastighetstaxeringsregister uppdateras om ägarbytet.
Fastighetsavgift
Fastighetsavgiften betalas av den som är ägare till kolonistugan den 1 januari inkomståret. Säljaren bör så snart som möjligt anmäla överlåtelsen till skattemyndigheten. När ägarbytet blivit registrerat i fastighetstaxeringsregistret, går uppgifterna vidare så att underlaget för fastighetsavgift kommer att förtryckas i den nya ägarens inkomstdeklaration.
Om du söker bygglov
När du söker bygglov för ny-, om- eller tillbyggnad hos kommunen informeras Skatteverket med automatik om att en större förändring sker med kolonistugan.
Fastighetsavgift på kolonistugor
Skatteverket har sedan 2014 gjort en genomgång av koloniområden i landet, där man gett kolonistugor ett taxeringsvärde. I dagsläget (2020) tas inte stugor med ett lägre värde än 50 000 upp till taxering. Om Skatteverket sätter ett högre värde än 50 000 tar man ut en fastighetsavgift.
Vid frågor kring taxeringsvärdet kring den egna stugan, bör man vända sig direkt till Skatteverket. Se kontaktuppgifter sist i texten.
Taxeringsvärde
Taxeringsvärde = Det värde som ligger till grund för fastighetsavgift/skatt. Taxeringsvärdet är normalt lägre än marknadsvärdet. Marknadsvärdet är ofta detsamma som försäljningsvärdet, men inte alltid.
Det är du som kolonist som har ansvar för att informera Skatteverket
Din koloniförening har ingen aktiv upplysningsplikt om vilka som innehar kolonilott. Däremot är man
skyldig att lämna information om medlemmar som sålt sin kolonistuga om Skattemyndigheten frågar. Dessutom kan Skatteverket förelägga koloniföreningen att lämna ut namn, adress och personnummer för samtliga medlemmar i föreningen och en förteckning över vilken stuga varje medlem äger och tomtens areal. Det gör man genom ett så kallat tredjemansföreläggande med stöd av 9§ 37 kap Skatteförfarandelagen.
Fastighetsavgift
Aktuell fastighetsavgift (2021) är 0,75% av taxeringsvärdet och avgiftstaket ligger på 4175 kr i fastighetstaxeringen 2020, det vill säga det som man ser i sin inkomstdeklaration 2021. För dagsaktuella siffror kontaktar man Skatteverket. En nyare stuga kan vara helt eller delvis avgiftsbefriad. Vid nybyggnation är stugor numera helt avgiftsbefriade i 15 år.
I övrigt kring information om försäljning av kolonistugor, hus på ofri grund, hänvisas till Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. I sökrutan skriver du ”försäljning av kolonistuga”.
Du kan även ringa till Skatteverket på telefon: 0771-567 567
För att slambilen ska kunna köra in och tömma våra toaletter måste vägen vara minst 3,5 meter bred och 4 meter högt utan överhängande träd.

Alla träd på tomterna får max vara 4 meter höga!

Ny information angående överlåtelser

Hitta här

Varför måste vi följa våra ordningsregler?

Jo vi har ju ett arrendeavtal med Södertälje kommun där det finns regler som vi måste uppfylla och gör vi inte det kan vi äventyra hela kolonin.

Vi har också tagit gemensamma beslut på årsmöten och medlemsmöten, dessa gäller för allt och alla. Så för allas trivsel och bevarandet av vår fina koloni håll dig uppdaterad på vad som gäller.

Dina kontaktuppgifter

Nya och ändrade kontaktuppgifter, nytt telefonnummer, ny e-postadress mailas till föreningen på: info@masnarenkoloni.se

Skrivelse

Om du har någon fråga till styrelsen. Eller om det är  något som du tycker styrelsen ska engagera sig i. Var vänlig och skicka en skrivelse till styrelsen på mail info@masnarenkoloni.se
Styrelsen behandlar och besvarar inkomna skrivelser.

Arbetsdagar

Syftet med arbetsdagarna är dels att utföra planerat arbete men även funktionen som träffpunkt, där tillfälle ges att lära känna varandra.
Vi har ett gemensamt intresse av att vårt område är välskött samt att vi känner igen varandra, vilka av oss som hör hit och inte.

Datum samt tider för arbetsdagarna sätts upp på den gemensamma anslagstavla som finns utanför klubbhuset, samt här på hemsidan.

Arbetsplikt

För att styrelsen ska kunna registrera respektive kolonists arbetstimmar, måste man anmäla sig då man kommer till arbetsdagen.

Vid arbetsdagens slut söker man upp ansvarig som prickar av tiden för avslut.

Det är styrelsen samt föreningens förvaltare som bestämmer vad som ska utföras samt prioriteringen av arbete och arbetsområden. Egna initiativ är givetvis välkomna, i sådant fall, tala med förvaltaren som avgör. Denne är tillgänglig under hela arbetsdagen.

Arbetsgrupperna

Vid intresse kring deltagande i arbetsgrupper, maila info@masnarenkoloni.se