Rutiner för överlåtelse av arrendekontrakt med stuglott

När du som medlem vill överlåta ditt arrendekontrakt ska du:

  • ta kontakt med styrelsen för avstämning
  • till styrelsen lämna namn och personnummer på den person som ska överta arrendekontraktet för din stuglott.
  • informera köparen om nedanstående process, signering av dokument och om inbetalningar till föreningens plusgirokonto.

Det är styrelsen​ som kommer att godkänna​ den nya medlemmen efter bland annat kontroll av att personen är folkbokförd i Stockholms län och att denne inte innehar någon kolonilott, i något annat koloniområde.

Styrelsen tillhandahåller dig stadgar, regler och andra bestämmelser som gäller i vår förening. Dessa lämnas i god tid före kommande överlåtelsemöte till den person som ska överta arrendekontraktet. Vissa dokument ska signeras med innebörden att den nya medlemmen har läst och förstått.

Styrelsen kallar sedan till möte där du, den nya medlemmen och två representanter för styrelsen deltar.

Till mötet ska du ta med dig:
● Bomnyckel, om du kvitterat ut en sådan
● Toalettnyckel
● Ditt arrendekontrakt.

Om ditt originalexemplar av kontraktet och/eller ovanstående inte finns styrelsen tillhanda vid detta möte så försenas överlåtelseprocessen och du debiteras 500 kronor om kontraktet inte kommer tillrätta samt eventuellt aktuell nyckelkostnad.

Den person som ämnar överta arrendekontraktet ska ta med sig:
● De av dig erhållna dokument
● Kvitto/kontoutdrag på till pg 43 98 303-0 inbetalt belopp (1000:-) för överlåtelseavgift.
● Legitimation

 

Vänligen,

Styrelsen för Måsnarens koloniträdgårdsförening