Invasiva växter

Strategi för hantering av främmande invasiva arter

På Måsnarens kolonis område förekommer följande främmande invasiva växter: jättebalsamin, parkslide, lupin, vresros och kanadensiskt gullris. Under 2019 informerades medlemmarna, bl.a. på medlemsmöten, om förekomsten av invasiva växter och hur de bör hanteras. Under arbetsdagarna 2020 rensade, klippte och grävde vi det vi kom åt på gemensamma ytor, något som blivit en återkommande punkt på arbetsdagarnas att göra-lista.

Styrelsen och miljögruppen informerar kontinuerligt om vilka arter som betecknas som invasiva med hjälp av bilder på anslagstavlorna och på hemsidan, hur och varför de invasiva arterna ska begränsas eller utrotas och hur avfallet ska hanteras. När styrelsen går syn är förekomsten av invasiva växter en av de punkter som kan föranleda ett påpekande. På hemsidan finns länkar för vidare information.

För att få bukt med jättebalsamin, lupin och kanadensiskt gullris gräver, rensar och klipper vi gemensamma ytor på arbetsdagarna. Det som inte kan rensas bort får inte gå i frö. Medlemmarna uppmanas göra detsamma på sina lotter för att undvika spridning. Allt avfall från ovanstående arter ska tas väl om hand, i dubbla sopsäckar, för vidare befordran till återvinningen. Även detta sker i samband med arbetsdagarna.

Inget trädgårdsavfall får slängas i omgivande natur.

Vad gäller parkslide ska vi i nuläget inte göra någonting själva, utan anlita ett företag som är behörigt att behandla parkslide. Om och när detta kan ske vet vi inte i skrivande stund. Under alla omständigheter måste vi räkna med att arbetet kommer att ta flera år.

De flesta medlemmar är medvetna om problemen med invasiva växter. Med återkommande insatser har medlemmarna rensat gemensamma ytor från lupin, gullris och jättebalsamin. Styrelsen och miljögruppen fortsätter att informera och på arbetsdagarna fortsätter det praktiska arbetet att bekämpa de invasiva växterna.

Styrelsen vid Måsnarens koloni

Södertälje den 18 april 2024

Strategi för invasiva växter i PDF-format

Läs mer om invasiva växter