Miljöpolicy

Antagen av styrelsen för Måsnarens koloniträdgårdsförening 10 juni 2018

Bakgrund:

Måsnarens koloniträdgårdsförening ligger i Södertälje vid sjön Måsnaren. Södertälje kommun har länge drivit frågor som rör miljö och odling och har i sin odlingsstrategi pekat på betydelsen av fritidsodling. Under sommaren 2017 bestämde föreningen att den skulle satsa på miljödiplomering eftersom flera kriterier redan var uppfyllda: föreningen källsorterar, stugorna har inte el (annat än via solceller) och bevattning sker med sjövatten. Föreningen samlade en grupp miljöintresserade som diskuterade hur arbetet skulle föras vidare, bl.a. genom att med stöd av Studiefrämjandet starta studieverksamhet. Man förvarnade också medlemmarna om att brännhögen och de gemensamma komposterna skulle stängas vilket skedde våren 2018.

Nuläget:

Förutom det ovan nämnda har vi ytterligare framhållit miljöarbetet genom att en ledamot i styrelsen är miljöombud och tillika studieledare. Studieverksamheten är i gång i form av studiecirkel och vid månadsvisa medlemsmöten förs information vidare, t.ex. om att alla kolonister måste kompostera på sina lotter och vilka produkter som är tillåtna och vilka som inte är det. Informationen till nya medlemmar tydliggör kraven för ekologisk odling. Föreningens hemsida har en flik Miljö.

Målsättning:

 • Föreningens mål för 2021 är att uppnå miljödiplomeringens bronsnivå.

  För att lyckas med detta ska vi

  • Ha föreläsningar och informationsträffar där vi prioriterar områdena växtföljd, invasiva växter, biologisk mångfald, jordförbättring

  • Starta en studiecirkel

  • Sätta upp fågelholkar och insektshotell på gemensamma ytor • införa ett system med områdesvärdar

  • Plantera gemensamma fruktträd • anlägga ängar och genomföra lieslåtter

  • Informera om invasiva växter samt utforma en strategi för hur de ska hanteras på området

  • Informera om ekologiska fröer och e-plantor och ev. satsa på gemensamma inköp

  • Satsa på gamla kulturväxter

 • Kriterierna för grundnivån togs 2018 och gäller fortfarande:

  • Vi följer KRAV:s regler vad gäller jordförbättring

  • Vi komposterar på den egna lotten

  • Vi följer KRAV:s regler för växtskydd

  • Vi vattnar med sjövatten och regnvatten

  • Vi eldar inte på den egna lotten

  • Vi använder miljömärkta produkter vid grillning

  • Vi känner till vilka produkter som är bra ur miljösynpunkt

  • Vi källsorterar

  • Vi informerar nya medlemmar om ekologisk odling

  • Vi bedriver studier om odling och miljö

  • Vi värnar om biologisk mångfald

  • Vi begränsar bilkörning på området

  Miljömålen godkändes av styrelsen på styrelsemötet den 7 februari 2021