Allmänt om byggnation

Styrelsen och grannar ska alltid kontaktas och informeras innan igångsättning av tillbyggnad, bygge av växthus, staket etc. (staket: godkännande av grannarna och max 1.6 meter högt dock ej kompakt plank utan luftigt flätat/spjälat eller liknande ska det vara .

Rivning av befintlig byggnad får inte göras utan uttryckligt tillstånd från styrelsen. Stuglottinnehavare är enligt stadgarna skyldig att återställa byggnad efter tex brand eller rivning. Du är av det skälet skyldig att försäkra din byggnad till fullt värde.

Observera att vid nybygge så gäller allmän bygglovplikt som söks hos kommunen. Det är att likna med ett vanligt byggnadsprojekt där ju alltid bygglovansökan till kommunen krävs.

Såväl tillbyggnad som nybyggnad kräver tillstånd från föreningens styrelse och prövas av styrelsen mot kommunens regler och dessutom mot aspekter på dina närmaste grannar likaväl som mot områdets trivsel i stort.

Styrelsen gör vid överlåtelsemötet klart för både köpare och säljare att felaktigt utförda byggnader eller annan anläggning kan bli föremål för granskning och kommunalt rivningsbeslut.

Byggnad får inte inredas med rinnande vatten, toalett, dusch eller annan permanent värme eller sanitetsinstallation.

För braskamin gäller tillståndsplikt som söks från kommunen.