Ordningsregler

för Måsnarens Koloniträdgårdsförening

Enligt föreningens stadgar ska det finnas ordningsregler.

Varför måste vi följa våra ordningsregler?

Jo vi har ju ett arrendeavtal med Södertälje kommun där det finns regler som vi måste uppfylla och gör vi inte det kan vi äventyra hela kolonin.

Vi har också tagit gemensamma beslut på årsmöten och medlemsmöten, dessa gäller för allt och alla. Så för allas trivsel och bevarandet av vår fina koloni håll dig uppdaterad på vad som gäller.

Allmänt

Som medlem i koloniträdgårdsföreningen förväntas du följa föreningens stadgar, arrendekontraktet, beslut som fattats stadgeenligt, kriterier för miljödimplomering samt dessa ordningsregler. Den kolonilott som arrenderas av dig, ska du sköta noga och vårda väl.

Byggnationer

De regler som gäller för byggnationer på stug- respektive odlingslott behöver du hålla reda på. Du måste ta kontakt med styrelsen innan du planerar att bygga nytt eller bygga ut. Detaljerade byggregler finner du i särskilda dokument som finns att hämta från hemsidan eller hos styrelsen. Du är skyldig att ha din stuga försäkrad

Arbetsdagar

Som medlem förväntas du delta på de gemensamma arbetsdagarna som föreningen anordnar samt utföra planerade nödvändiga arbetsuppgifter. Styrelsen ser till att; planera, förbereda samt fördela arbetsuppgifter. De arbetstimmar som du utfört protokollförs noga.

Arbetsplikt

Du är skyldig att utföra 10 arbetstimmar för föreningen varje år. Föreningen anordnar gemensamma arbetsdagar, två gånger per år, både på våren och på hösten. På dessa arbetsdagar ska du anmäla dig vid klubbhuset där arbetsledaren delar ut arbetsuppgifterna.

Utebliven närvaro debiteras med 100 kr per timme. Det är ditt eget ansvar att dina arbetstimmar blir bokförda.

Skötsel av häckar och vägar

Häckarna ska vara klippta före midsommar, högst 1,6 meter hög lägs vägarna och max 25 cm bred från stammen/basen. Mellan 2 grannar eller andra områden får grannar komma överrens. Vägar/gångar utanför/under din häck ska hållas fri från ogräs, under hela säsongen. För att slambil ska kunna köra in och tömma våra toaletter måste vägen vara 3,5 meter bred och 4 meter högt fri från överhängande träd.

Planteringar och odling

Det är tillåtet att plantera frukträd och bärbuskar. Håll dina träd max 4 meter höga. Förvissa dig dock om att dessa inte orsakar besvär för dina grannar. Din lott är till för ekologiskt odling.

Toaletter

Toaletter finns på tre ställen inom området. Du behöver en toalettnyckel för att kunna använda någon av dessa toaletter.

Innan du lämnar toaletten så se till att du har städat efter dig. Sedan låser du dörren och lägger över regeln för att visa att toaletten är ledig.

Sopor

Dina hushållssopor kan du lägga i de kärl som finns för detta ändamål. Grovsopor, farligt avfall mm måste du själv ta till någon återvinningsstation. Anslag om sopsortering finns vid toaletterna.

Kompost

Du måste se till att ha en egen kompost på din lott för kompostering av; gräs, löv, blast, vissna blommor etcetera.

Eldning/grillning

Eldning är förbjudet på området.

Om du ämnar grilla ska du använda grillkol eller briketter INTE ved!

Bilkörning

Det är tillåtet att långsamt köra bil på området, högsta hastighet är 10 km/h. Du förväntas parkera din bil på någon av de platser som föreningen har utsett för detta. Se separat karta. Tänk på att lastbilar/ambulans måste kunna komma fram.

Överlåtelse av arrendekontrakt

Du är skyldig att ta kontakt med styrelsen om du ämnar överlåta arrenderätten för din stuglott. Styrelsen kommer då att ge dig den information du behöver angående detta.

Om du önskar säga upp din odlingslott är det viktigt att du lämnar arrendekontrakt och eventuellt utkvitterade nycklar till styrelsen.

Från nu får man bara ha en lott/stuglott. Dom som har flera i dag får fortsätta så länge man sköter sin odlingslott. Detta för att Förbundet har som regel att man bara ska ha en lott.

Kontroll och tillsyn

För att styrelsen ska kunna se till och kontrollera att du sköter din lott är det viktigt att styrelsen ges möjlighet att kunna inspektera din lott. När vattnet ska ska sättas på på våren eller stängas av på hösten får inte din lott vara låst. Datum sätts upp på anslagstavlan.

För allas trivsel

Mellan 10.00-20.00 är det okej med gräsklippning/sågning och lite högre ljud. Men vi tar alltid hänsyn till våra grannar!

Använd batteridrivna redskap eller redskap som drivs med handkraft, i så stor utsträckning som möjligt. Använd dessa vid tider som stör dina grannar minst.

Håll alltid låg volym såväl med tal som med musik.

Styrelsen har ansvar för att se till att du som medlem följer dessa regler. Om styrelsen ser eller får vetskap att så inte är fallet kommer du som medlem bli uppmärksammad av styrelsen på detta. Det kan ske som samtal och/eller skriftligt i form av en varning. Vid upprepade varningar äger styrelsen rätt att säga upp ditt medlemskap.