Ordningsregler

för Måsnarens Koloniträdgårdsförening

Ordningsregler tagna vid medlemsmötet den 8 maj 2022

Enligt föreningens stadgar ska det finnas ordningsregler.

Varför måste vi följa våra ordningsregler?

Vi har ett arrendeavtal med Södertälje kommun där det finns regler som vi måste uppfylla. Gör vi inte det kan vi äventyra hela kolonin.

Vi har också tagit gemensamma beslut på årsmöten, dessa gäller för allt och alla. Så för allas trivsel och bevarandet av vår fina koloni, håll dig uppdaterad om vad som gäller.

Allmänt

Som medlem i koloniträdgårdsföreningen förväntas du följa föreningens stadgar, arrendekontraktet, beslut som fattats stadgeenligt, kriterier för miljödiplomeringen samt dessa ordningsregler. Den kolonilott som arrenderas av dig, ska du sköta noga och vårda väl.

Byggnationer

De regler som gäller för byggnationer på stug- respektive odlingslott ska du hålla reda på. Du måste ta kontakt med styrelsen innan du planerar att bygg nytt eller bygga ut. Detaljerade byggregler finner du i särskilda dokument som finns att hämta från hemsidan eller hos styrelsen. Välj giftfria färger och material där det är möjligt. Planera din ny- eller ombyggnad så, att områdets karaktär av koloniområde bevaras.

Du är skyldig att ha din stuga försäkrad.

Arbetsdagar

Som medlem förväntas du delta på de gemensamma arbetsdagarna som föreningen anordnar samt utföra planerade nödvändiga arbetsuppgifter. Styrelsen ser till att planera, förbereda samt fördela arbetsuppgifter. De arbetstimmar du utfört protokollförs noga.

Arbetsplikt

Du är skyldig att utföra 8 arbetstimmar för föreningen varje år samt närvara 2 timmar på gemensamma möten. Föreningen anordnar arbetsdagar två dagar på våren och två dagar på hösten. På dessa arbetsdagar ska du anmäla dig vid klubbhuset där arbetsledaren delar ut arbetsuppgifterna. Utebliven närvaro debiteras med 200 kr per timme. Det är ditt eget ansvar att dina arbetstimmar blir bokförda. (Beslut fattade på extra årsmöte den 21 augusti 2021)

Skötsel av häckar och vägar

Häckarna ska vara klippta före midsommar. Häcken får vara högst 1,6 m hög längs vägarna och max 25 cm bred från basen. För att slambil ska kunna köra in och tömma våra toaletter måste vägen vara 3,5 m bred och 4 m högt fri från överhängande träd.

Vägen utanför din häck ska hållas fri från ogräs.

Planteringar och odling

Det är tillåtet att plantera fruktträd och bärbuskar. Håll dina träd max 4 m höga. Förvissa dig dock om att dessa inte orsakar besvär för dina grannar. Du får inte plantera träd utanför din lott.

Din lott är till för ekologisk odling. Därför får du inte använda giftiga produkter för ogräsbekämpning, ej heller salt eller ättika som tränger ner i marken och riskerar skada växtligheten.

Toaletter

Toaletter finns på tre ställen på området. Du behöver en toalettnyckel för att kunna använda någon av dessa toaletter. Innan du lämnar toaletten ser du till att ha städat efter dig. Sedan låser du dörren och lägger över regeln för att visa att toaletten är ledig.

Sopor

Dina hushållssopor kan du lägga i de kärl som finns för detta ändamål. Grovsopor, farligt avfall m.m. måste du själv ta till någon återvinningsstation. Anslag om sopsortering finns vid toaletterna. Felsorterade sopor kostar föreningen stora summor i extra debiteringar.

Kompost

Du måste se till att ha en egen kompost på din lott för kompostering av gräs, löv, blast, vissna blommor etc. Du får inte lägga trädgårdsavfall på kommunens mark.

Eldning/grillning

Eldning är förbjudet på området.

När du grillar ska du använda grillkol eller briketter, inte ved. Endast miljömärkt rapsoljebaserad tändvätska får användas.

Bilkörning

Det är tillåtet att långsamt köra bil på området, högsta hastighet är 10 km/h. Du förväntas parkera din bil på någon av de platser som föreningen utsett för detta. Se separat karta. Besökare förväntas parkera på parkeringsplatser utanför området. Tänk på att lastbilar / utryckningsfordon måste kunna komma fram.

Bommarna får aldrig stå olåsta.

Överlåtelse av arrendekontrakt

Du är skyldig att ta kontakt med styrelsen om du ämnar överlåta arrenderätten för din stuglott. Styrelsen kommer då att ge dig den information du behöver angående detta.

Om du önskar säga upp din odlingslott är det viktigt att du lämnar arrendekontrakt och eventuellt utkvitterade nycklar till styrelsen.

I första hand ska köande från intresselistan komma i fråga för ledig odlingslott.

Kontroll och tillsyn

För att styrelsen ska kunna se till och kontrollera att du sköter din lott är det viktigt att styrelsen ges möjlighet att inspektera din lott. När vattnet ska sättas på på våren eller stängas av på hösten får inte din lott vara låst. Datum sätts upp på anslagstavlan.

För allas trivsel

Mellan kl. 10.00 och 20.00 accepteras gräsklippning, sågning och andra lite högre ljud. Men vi tar alltid hänsyn till våra grannar!

Använd batteridrivna redskap eller redskap som drivs med handkraft i så stor utsträckning som möjligt. Använd dessa vid tider då de stör dina grannar minst.

Håll alltid låg volym såväl med tal som med musik.

Styrelsen har ansvar för att se till att du som medlem följer dessa regler. Om styrelsen ser att eller får vetskap om att så inte är fallet, kommer du att bli uppmärksammad på detta. Det kan ske som samtal och / eller skriftligt i form av en varning. Vid upprepade varningar äger styrelsen rätt att säga upp ditt medlemskap.